Kişisel Verilerin Korunması KanunuPHİBRO TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1.GİRİŞ

 

Phibro Hayvan Sağlığı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Phibro Türkiye”) olarak kişisel veri güvenliği, kişisel verilen mevzuata uygun işlenmesi, mevzuata uygun çerez politikalarının oluşturulması ve bu politikalara uyulması önemli ve öncelikli olup, bu hususta güncel mevzuata uygun hareket edilmesi için gerekli özen ve gayret gösterilmektedir. 

Phibro Türkiye’nin de bir üyesi olduğu Phibro Animal Health Corporation tarafından benimsenmiş olan gizlilik politikasına uygun olarak Phibro Türkiye tarafından hazırlanmış olan bu “Phibro Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” (“Politika”) çerçevesinde Phibro Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde dikkat edilen ilke ve kurallar, söz konusu veri işleme faaliyetlerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile Avrupa Birliği 95/46/EC sayılı Direktifi, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği hakkındaki E-Gizlilik Direktifi ile sözü edilen bu mevzuatın Genel Veri Koruma Düzenlemesi (AB) 2016/679 (bir bütün olarak “Mevzuat”) kapsamında yer alan düzenlemelere uyum bakımından benimsenen kurallar bütününü açıklamaktadır.


2.KAPSAM 


Söz konusu bu Politika Phibro Türkiye çalışanları dahil gerçek kişilere ait kişisel verilerin otomatik veya otomatik olmayan manuel yollarla, bir kısmının ve/veya tamamının işlenmesi hakkındadır. Bu politika Phibro Türkiye ve Phibro Animal Health Corporation tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetler için geçerlidir.

Hazırlamış olduğumuz bu Politika ile, Phibro Türkiye’de bulunan veya Phibro Türkiye tarafından elde edilebilecek olan gerçek kişilere ait ve bu kişilerin kimliğini belirleyebilecek verilerin, Kanun ve ilgili uluslararası düzenlemeler kapsamında korunması hedeflenmektedir.

Bu politika haricinde, ayrıntılı tüm bilgiler “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile kişisel veri sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.


3.UYGULANAN MEVZUAT


Bu politikanın hazırlanmasındaki amaç konu ile ilgili güncel ulusal ve uluslararası mevzuatlarla belirlenen kuralların Phibro Türkiye tarafından somutlaştırılarak uygulanma alanın düzenlemesidir. Phibro Türkiye ve Phibro Animal Health Corporation tarafından gerçekleştirilecek her türlü kişisel veri işleme eyleminde ve söz konusu bu Politikanın uygulanmasında yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Gerçek kişilere ait tüm kişisel veriler mevzuata uygun olarak muhafaza edilecek ve işlenecektir. 

Phibro Türkiye olarak işbu Politikanın güncel mevzuata uygun olması sağlanacak ve mevzuatlarda gerçekleşecek herhangi bir değişiklikte Politika güncellenecektir. Ancak, yürürlükte bulunan güncel mevzuat ile Politika arasında uyumsuzluk olması durumunda, güncel mevzuat geçerli olacak ve Phibro Türkiye tarafından güncel mevzuat gerekleri uygulanacaktır.


4.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR


1.GENEL OLARAK 

Gerçek kişilerin Phibro Türkiye ve/veya Phibro Animal Health Corporation tarafından kullanılmakta olan internet sitesi veya herhangi bir mobil uygulama üzerinden bir Phibro hesabı (“Hesap”) açması, bu Hesabın kullanılması ve ilgili site üzerinden gerçek kişilere sunulan Aydınlatma Metninin açık bir şekilde kabul edilmesi durumunda gerçek kişilere ait veriler mevzuat çerçevesinde işlenecektir.  

Bu Politika, gerçek kişilerle ilgili Phibro Türkiye tarafından işlenen tüm Kişisel Verilerin nasıl işleneceğine dair esasları belirler. 

Veri sahibinin açık onayının alınması şartı ile işlenen tüm kişisel veriler;

 1. Veri sahipleri ile sözleşme imzalamak için,
 2. Yasal talep veya işlemleri tesis etmek, kullanmak veya savunmak için 
 3. Mevzuat gereğince yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uymak için
 4. Sunulan ürün ve hizmetin kişisel veri sahiplerine yeterli bir biçimde ulaştırılması ve hizmetlerin geliştirilmesi amaçları için kullanılabilecektir.

Phibro Türkiye olarak sunulan hizmetin kullanımından kaynaklanan Veri Sahiplerinin gizlilik hakkına tamamıyla saygı duyuyor, veri sahipleri ile olan ilişkimizde hangi bilgilerin toplanacağını ve bilgilerin nasıl kullanacağı konusunda şeffaf olmaya gayret gösteriyoruz. Bu husustaki tüm ayrıntılar, veri sahipleri ile ayrıca paylaşılan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde de bulunmaktadır.


  2.VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kişisel verileri güvenliğinde, hukuka aykırı olarak kişisel verilere ulaşımın önlenmesinin öncelikli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda, Phibro Türkiye olarak Kanunun 12. Maddesine uygun olarak verilerin hukuka aykırı olarak erişimini, işlenmesini, 3. Kişilere açıklanmasını, aktarılmasını veya meydana gelebilecek diğer her türlü ihlalleri önlemek için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan mevzuat ve kurallara uygun olarak, verilerin korunması için gerekli güvenlik düzeyi sağlanmaya çalışılmış ve idari tedbirler alınmıştır. Ayrıca, düzenli denetimler yapılarak, güvenlik açıkları ve olası tehditler denetlenmekte ve tespit edilebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı gerekli önlemlerin derhal alınabilmesi sağlanmaktadır. 

Kanun kapsamında yapılan tanıma göre, işlenmesi ve/veya izinsiz olarak ele geçirilmesi durumunda ayrımcılığa ve kişinin mağdur olmasına sebep olabilecek nitelikteki veriler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kanunun 6. Maddesi düzenlemesine göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir”. Phibro Türkiye olarak özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren her türlü verinin güvenliği için daha hassas davranılmakta ve bu Politika kapsamında uygulanacak olan güvenlik tedbirleri, özel nitelikli kişisel veriler için daha sıkı bir denetim ve güvenlik protokolü ile uygulanmaktadır.


3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Phibro Türkiye olarak her türlü kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanmış olan kurallara ve mevzuat düzenlemelerine uyulmaktadır. Bu kapsamda, kişisel veriler işlenirken dürüstlük kuralına uygun hareket edilmekte ve Phibro Türkiye ve Phibro Animal Health Corporation’ın faaliyet konularına uygun olarak gerektiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak kişisel veriler işlenmektedir.

Bununla birlikte, kişisel verilerin işleme amacı açık, anlaşılır ve ulaşılabilir şekilde kişisel verisi işlenecek tüm 3. Kişilere ve çalışanlara duyulmakta ve Phibro Türkiye tarafından duyurulmuş olan amaçlar dışında veriler işlenmemektedir. Ayrıca, kişisel verilerin işleme ve saklama süreleri boyunca doğru ve güncel olması için gerekli çalışmalar ve güncemeler yapılmaktadır.  

Phibro Türkiye, mevzuat kapsamında ve kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Phibro Türkiye ve Phibro Animal Health Corporation bünyesinde öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Kişisel veriler mevzuatta öngörülen şartlara göre işlenmektedir. Bu kapsamda, öncelikle veri sahibinin açık rızası olmadan kişisel veriler işlenmemektedir. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda ise, 

 • İlgili mevzuatlarda veri işlenmesi ile ilgili açık bir hüküm olması,
 • Fiili imkansızlığın mevcut olması
 • Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, verinin ilgili kişi tarafından alenileşmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • İlgili veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile Phibro Türkiye’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması kaydıyla, 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda işlenmektedir.


4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler ise Phibro Türkiye tarafından, bu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul tarafından belirlenen yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve Kanun ile bu Politikada belirtilmiş olan şartların varlığı halinde işlenmektedir. Buna göre; 

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ilgili mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.


5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

Phibro Türkiye tarafından, Kanunun 10. maddesine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişileri bilgilendirmekte ve bu husustaki tüm detaylar “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile paylaşılmaktadır.

Phibro Türkiye ve Phibro Animal Health Corporation tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, Phibro Türkiye’nin de dahil olduğu Phibro Animal Health Corporation ve ilgili diğer Uluslararası Grup Şirketleri (“Grup Şirketler”) tarafından aynı anda işlenebilmektedir. Bu Politika çerçevesinde, Grup Şirketler arasındaki uluslararası düzeyde gerçekleşebilecek kişisel veri paylaşımı öncesinde, ilgili kişisel veri sahibine bilgi verilmekte ve onayı alınmaktadır.

Grup Şirketler bünyesinde kişisel verileri işlenen ilgililere aydınlatma metinleri bizzat verilebileceği gibi, ilgililer diledikleri zaman söz konusu aydınlatma metinlerine https://www.phibro.com.tr  adresinden de ulaşabileceklerdir.


6.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bu Politika çerçevesinde ve güncel mevzuatlara uygun olarak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile, Phibro Türkiye, Grup Şirketler bünyesindeki diğer şirketlerle ve/veya resmi ve özel mercilerle ve/veya bağlı şirketlerle ve/veya sözleşme ilişkisinde olduğu diğer 3. Kişilerle paylaşabileceklerdir. 

Hukuka uygun olarak ve kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda Phibro Türkiye, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, özel nitelikli kişisel veriler dahil tüm kişisel verileri aktaracaktır. Bu doğrultuda Phibro Türkiye, Kanunun 8. Maddesi düzenlemesine uygun hareket edecektir. 

Bununla birlikte ilgili kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa bile aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde, Phibro Türkiye tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler dahilinde kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Buna göre,

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Phibro Türkiye tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Phibro Türkiye’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Phibro Türkiye tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Phibro Türkiye’nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Phibro Türkiye’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Burada sayılanların dışında kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilmesi durumunda yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Kurum tarafından yeterli korumanın bulunduğu ilan edilmeyen durumlarda ise öncelikle Kişisel Veri Sahibinin açık izni bulunması durumunda ve mevzuatta öngörülen diğer veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.


7.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Phibro Türkiye tarafından özel nitelikli kişisel veriler, öncelikle mevzuat kapsamında ve Kurum tarafından belirlenmiş olan sınırlar çerçevesinde ve bu Politika ile Grup Şirketler tarafından benimsenmiş olan ilkelere uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. 

Özel nitelikli kişisel verilerin korunması için Kurul tarafından yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmış olup, özel nitelikli kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenebilecek ve 3. Kişilere aktarılabilecektir.

Sadece aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde özel nitelikli kişisel veri sahibinin izni aranmaksızın işlenebilir ve üçüncü kişilere aktarılabilir. 

 • Söz konusu özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve aktarılması için ilgili kanunda açıkça bir hüküm olması halinde,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. 

Yine özel nitelikli kişisel veriler de Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilmesi durumunda yabancı ülkelere, yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Kurum tarafından yeterli korumanın bulunduğu ilan edilmeyen durumlarda ise öncelikle Kişisel Veri Sahibinin açık izni bulunması durumunda ve mevzuatta öngörülen diğer veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu yabancı ülkelere özel nitelikli kişisel veriler aktarılabilecektir.


8.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Phibro Türkiye tarafından işlenen her türlü kişisel veri, işlendikleri amaca ve ilgili mevzuatlara uygun olarak gerekli olan süre içerisinde muhafaza etmektedir. Phibro Türkiye olarak kişisel verilerin muhafaza süreleri belirlenirken öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmektedir. Herhangi bir yasal süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. 

Kurum tarafından yayımlanmış olan mevzuatlara uygun olarak, kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.


9.ÇEREZ POLİTİKASI 

Çerez, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde web sunucusu tarafından bilgisayarlara gönderilen ve bir dizi karakter içeren, İnternet sitesini ve/veya mobil uygulamayı daha önce ziyaret eden kullanıcıların tanınmasına, kullanıcının bir İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamaya erişiminin veya kullanımın sürekliliğini kolaylaşmasına olanak tanıyan ve bir İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamanın kullanım alışkanlıklarını izleyip içeriğin iyileştirilmesi ve reklamda hedeflemenin doğru yapılmasını sağlayacak toplu verileri derlemesine yardımcı olan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir internet sitesinin veya mobil uygulamanın kullanıcı dostu deneyim sunmasını ve daha verimli çalışmasını amaçlar. Çerezler, depolanan kişisel veriler dahil olmak üzere herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerezlerin geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret sırasında oluşturulur ve sadece tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise yine internet sitesinin ziyaret edilmesi ile oluşturulur ve fakat ziyaretçi silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ziyaretçi tarafından oluşturulabilen ayarlar ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için kalıcı çerezler kullanılırlar. 

Phibro Türkiye ve Phibro Animal Health Corporation tarafından hizmete sunulan internet sitesi veya mobil uygulamalarda geçici ve kalıcı tip çerezleri, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizi diğer kullanıcılarından ayırt etmek, ilgi alanlarına ve tercihlerine göre düzenleme yapmak, hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak, bunun için gerekli istatistiki verileri toplamak amacıyla kullanmaktadır. Kullandığımız çerezler, tarafımızca her türlü kontrolü gerçekleştirilip, uygulamaya konulurlar. Kullanılan bu çerezlerin çoğu geçici çerez olup, kullanıcı oturumu kapattığında bilgisayarın ana belleğinden silinirler. 

Phibro Türkiye ve Phibro Animal Health Corporation tarafından hizmete sunulan internet sitesi veya mobil uygulamalarda "açılır pencere" aracılığıyla İnternet sitesinde çerez kullanımına itiraz etme fırsatı sunulacaktır. Phibro Türkiye tarafından sunulan hizmeti kullanarak ve Politika koşullarını kabul ederek, çerezlerin Politika kapsamında kullanılmasına onay verilmiş olunur. 

Phibro Türkiye, çerezler sayesinde topladığı bilgileri, Phibro Türkiye Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanır.

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak, kullanıcılar Phibro Türkiye’nin cihazlarına çerezler yerleştirmesini istemiyorsa, tarayıcı ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezleri dilediği gibi kontrol edebilir veya silebilirler. Çerezleri silme tercih edilirse, ilgili internet sitesindeki kullanım kaynaklı oluşan veriler silinecektir. Çerezlerin tamamen engellemesi durumunda ise Phibro Türkiye’ye ait internet sitesi dahil olmak üzere birçok internet sitesi düzgün çalışmayabilecektir. Bununla birlikte, çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, ilgili tarayıcının yardım menüsünde bulunabilecektir.

Çerezler ve nasıl kapatılabilecekleri de dâhil olmak üzere çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgi www.cookiecentral.com adresinde bulunmaktadır.

Phibro Türkiye gerekli gördüğü durumlarda, Politika önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Bu hallerde, değişiklik yapılan Çerez Politikası, internet sitesinde ilan edilecek ve işbu ilan tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Politikanın belirli zamanlarda incelenmesi ve çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinilmesi tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, İnternet sitesini geliştirmek amacıyla kullanılan başka şirketlere ait İnternet araçlarında da birtakım çerezler mevcuttur. İnternet sitesinin kullanımı sırasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Twitter, YouTube ve Facebook gibi belirli İnternet sayfalarında paylaşmaya veya sık kullanılanlara eklemeye olanak sağlayan "sosyal düğmeler" görülebilir.  Bu İnternet siteleri ve sosyal platformların kontrolünü kendileri sağladıkları çerez ve gizlilik uygulamaları mevcuttur.


10.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanunun 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri aşağıda belirtilmiş olan haklara sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


10.1. KENDİNİZLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM HAKKI 

Veri Sahibi Phibro Türkiye’de bulunan kişisel verileri görmeyi ve aşağıdaki bilgi ve belgelerin kendisi ile paylaşılmasını isteyebilir;

 • Söz konusu Kişisel Verilerin bir özeti ve Kişisel Verilerin ait olduğu kategoriler,
 • Kişisel Verilerin hangi amaçla işlendiği veya işleneceğine ilişkin ayrıntılar,
 • Yurt dışında yerleşik olup olmadıkları ve yurt dışına yapılacak bu aktarımlarda hangi koruma önlemlerinin kullanılacağı dâhil olmak üzere, verilerin ifşa edildiği veya edilebileceği alıcılara veya alıcı sınıflarına ilişkin ayrıntılar,
 • Verilerin elde tutulma süresine ilişkin ayrıntılar veya ne süreyle tutulacağını belirlerken kullanılan kriterler,
 • Verilerin düzeltilmesi, silinmesi, kısıtlanması veya işlenmesine itiraz etme dâhil veri sahibinin hakları ile ilgili ilişkin ayrıntılar,
 • Söz konusu verilerin kaynağı hakkında mevcut her türlü bilgi,
 • Süreçte kullanılan mantık ile ilgili olarak bilgiler üzerinde otomatik karar verme veya profil çıkarma işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği, nerede gerçekleştirdiği ve bahsi geçen bu karar verme veya profil çıkarma işleminin öngörülen ve
 • Kişisel verilen Türkiye dışına çıkarılması durumunda uygulanan tedbirler,

Yukarıdaki hususlarla ilgili ayrıntıların tümü bu Politikada bulunmaktadır. Bununla birlikte, daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyulmasında ve kişisel verilere ilişkin tüm taleplerde, hangi kişisel verilere erişilmesi gerektiği ve kişisel verin bulunması için gerekli tüm detaylar da belirtilerek Phibro Türkiye’ye yazılı olarak başvurulması gerekmektedir. 

Hizmetin ve internet sitesinin yönetimine yönelik meşru amaçlarla Phibro Türkiye’ye yapılan tüm başvuruların bir kopyasını kayıt altına alınacak ve saklanacaktır.  

Phibro Türkiye’ye yöneltilen taleplerin cevaplanmasında üçüncü kişilere ait bilgilerin paylaşılması gerekiyorsa, mümkün olan durumlarda söz konusu kişinin onayı ile bilgi paylaşılabilecektir. Ancak onayın alınamadığı durumlarda Phibro Türkiye’nin bilgileri vermemek veya ilgili kişinin kimliğini ele vermeyecek şekilde bilgileri düzenleme hakkı saklıdır.

Başvurularda Phibro Türkiye’nin ifşa etmekle yükümlü olmadığı belirli veri türleri ifşa etmeme hakkı saklıdır. Ayrıca, başvurunun açıkça mesnetsiz veya özellikle sürekli tekrar etmesinden dolayı aşırı olduğu veya Kanun uyarınca buna veri sahibinin bu gibi bir talep hakkı bulunmadığı durumlarda, Phibro Türkiye gelen verilere erişim talebini reddetme hakkına sahiptir.


10.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ GÜNCELLEME VE İÇERDİĞİ HATALARI DÜZELTME HAKKI

Phibro Türkiye tarafından işlenen verilerde yer alan herhangi bir hatanın düzeltilmesini ücretsiz olarak talep edilebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için;

 • Yazılı olarak başvuru yapılması,
 • Başvuran kişiyi tanımlayacak gerekli tüm bilginin (ad, kayıt ayrıntıları gibi) iletilmesi ve
 • Hatalı bilgileri ve bu bilgilerin yerini alması gereken doğru bilgilerin Phibro Türkiye’ye bildirilmesi gerekir.

Phibro Türkiye’ye iletilen bilgilerin doğru ve güncel olması ile ilgili tüm sorumluluk veri sahibine aittir. Phibro Türkiye’nin bu husustaki her türlü hakkı saklıdır.


10.3. DOĞRUDAN PAZARLAMA AMAÇLI İLETİŞİMLER GÖNDERİLMESİNE SON VERMEMİZİ İSTEME HAKKI

Phibro Türkiye’nin meşru çıkarları doğrultusunda kullanıcılara hizmet ve ilgili hususlarla bağlantılı olarak elektronik iletişim materyalleri gönderilebilir. Phibro Türkiye, doğrudan pazarlama içerikleri göndermek için zaman zaman kullanıcıların onayını isteyebilecektir. Ayrıca, yarışmalar dâhil olmak üzere, farklı hizmetler için farklı sorular sorabilir, araştırma amaçlı kullanılan anketlerin isteğe bağlı doldurulması istenebilecektir.

Kullanıcılar Phibro Türkiye’den kendileriyle doğrudan pazarlama amacıyla iletişime geçmeye son verilmesini veya iletişim yöntemlerinden birinden vazgeçilmesini isteyebilirler. Bunun için; Phibro Türkiye’ye yazılı olarak başvurabilir ya da sistem üzerinden "abonelikten ayrıl" sekmesi ile de talep iletilebilir.  Bu işlemin tamamlanması 15 gün sürebilir.

Phibro Türkiye’ye bu hususta iletilen talep ardından gerçekleştirilen eylem konusunda kullanıcıya "abonelikten ayrıldığını" onaylayan bir yanıt e-postası şeklinde yapılabilir. 

Kişilerin doğrudan pazarlama aboneliğinden ayrılması, hesaplarının idaresi ile ilgili zorunlu elektronik iletişim aboneliğinizden ayrılmasına yol açmaz. Phibro Türkiye’nin bu husustaki her türlü hakkı saklıdır.


10.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİ KISITLAMA VEYA ENGELLEME HAKKI

Kanun kapsamında Phibro Türkiye aşağıdaki durumlarda veri sahibi kişisel verilerin işlenmesini geçici olarak durdurmasını talep edebilir:  

 • Kişisel verilerinin doğru olmadığını düşünülüyorsa,
 • Kişisel verilerinin işlemeye artık ihtiyaç kalmadığında,
 • Veri sahibinin çıkarları doğrultusunda veri işlemesine itiraz edilmesi durumunda.


Veri sahibinin kişisel verileri işleme konusunda kısıtlama getirme hakkını kullanması durumunda, Phibro Türkiye aşağıdaki istisnaların varlığı durumunda Kişisel Verileri işlemeye devam edebilir:

 • İşlemeye onay vermeniz durumunda;
 • Yasal hak taleplerinin kullanılması veya savunulması için işlemenin gerekli olduğu durumlarda;
 • İşlemenin başka bireylere veya tüzel kişilere ait hakların korunması açısından gerekli olduğu durumlarda ve
 • İşlemenin kamu çıkarlarına hizmet etmesi durumunda.


10.5. VERİ TAŞINABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HAKLAR

Kanun kapsamında Phibro Türkiye ile paylaşılan ve Phibro Türkiye tarafından işlenerek, elektronik ortamda muhafaza edilen verilerin kopyası veri sahibine veya veri sahibinin onayı ile doğrudan bir üçüncü tarafa verilebilir.  Bu hak, sadece Phibro Türkiye’ye sağlanan kişisel verileri kapsar. Phibro Türkiye tarafından üretilen ve Phibro Türkiye’ye ait veriler için geçerli değildir. Veri taşınabilirliğine ilişkin hak bunlara ek olarak aşağıdaki durumlar için de geçerlidir:

 • İşlem veri sahibinin onayına veya bir sözleşmenin ifasına dayalıysa,
 • İşlem otomatik araçlarla gerçekleşiyorsa,
 • Kanun kapsamında zorunluysa.


 Phibro Türkiye’nin bu husustaki her türlü hakkı saklıdır.


10.6. SİLME HAKKI

Kanun kapsamında, aşağıdaki durumlarda Phibro Türkiye’den Kişisel Verilerini silinmesi yazılı olarak talep edebilir.

 • Kişisel Verilerin Politikada belirtilen amaçlarla işlemek için ihtiyaç kalmaması durumunda,
 • Daha önce Kişisel Verilerinin işlenmesine onay verilmesine rağmen, bu onayın geri çekilmesi ve verinin başka şekillerde yasal olarak işlemesinin mümkün olmadığı durumlarda; 
 • Veri işlenmesine itiraz edildiği ve Phibro Türkiye’nin de kişisel verileri işlemesine devam etmek için yasal bir gerekçesi olmadığı durumlarda;  
 • Kişisel verilerin yasa dışı bir şekilde işlendiği veya silinmesi gerektiğinde silinmemiş olduğu durumlarda (Phibro Türkiye’nin bu husustaki her türlü hakkı saklıdır.)
 • Kişisel Verilerin yasalara riayet etmek amacıyla silinmesi gereken durumlarda.


Phibro Türkiye, Kanun kapsamında belirli durumlarda veri işlemeyi sürdürebilir. Verilerin silinmesini talep edildiği durumlarda, mümkün olması şartı ile söz konusu kişisel verilerin paylaşıldığı alıcılarla ilgili bilgi veri sahibi ile paylaşılabilecektir. Phibro Türkiye’nin bu husustaki her türlü hakkı saklıdır.


11. PHİBRO TÜRKİYE TARAFINDAN KULLANICILARLA İLETİŞİME GEÇİLMESİ 

Kişisel veri sahipleri ve genel olarak internet sitesi kullanıcıları ile aşağıdaki nedenlerle iletişime geçebilir:

 • Hizmete ilişkin idari nedenlerle (şifre hatırlatma amaçlı bildirimler göndermek, belirli bir hizmetin, faaliyetin veya çevrimiçi içeriğin bakım gerekçesiyle askıya alındığını bildirmek, sorulan bir soruyu yanıtlamak gibi),
 • E-bülten veya benzeri yazışmalar ve güncellemeler göndermek veya İnternet sitesi, e-posta ya da "Bizimle İletişime Geçin" özelliği üzerinden Phibro Türkiye ile kurulan herhangi bir iletişime yanıt vermek dâhil olmak üzere Phibro Türkiye’nin hizmetleri, faaliyetleri veya çevrimiçi içerikleri hakkında kullanıcılara bilgi sağlamak amacıyla,
 • Kullanıcılara Phibro Türkiye hizmetleriyle ilgili anketlere katılmaya davet etmek için.12.PHİBRO TÜRKİYE’YE BAŞVURU VE BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Kişisel veri sahiplerinin gerek mevzuatta gerek ise işbu Politikada sayılmış olan haklarını ve bu haklara ilişkin taleplerini Phibro Türkiye’ye aşağıda verilmiş olan iletişim bilgilerine kapsamında Şirketimize iletebilirler.Buna göre genel iletişim bilgilerimiz;

Adres: Atatürk Caddesi Esin Sokak Yazgan İş Merkezi No:3/9 Kozyatağı/İstanbul

Telefon: + 90 216 301 20 20

        Fax: + 90 216 301 20 10

Kişisel Veri Sahibinin ilgili mevzuatlarda ve bu Politikada yer alan haklara ilişkin usulüne uygun olarak iletilmiş talebi, Phibro Türkiye tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlanacak ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.


Bizimle İletişime Geçin

Kişisel veri sahibinin, bu Politikada belirtilen herhangi bir hak ile ilgili olarak Phibro Türkiye ile iletişim kurması gerektiği durumlarda, ilgilinin tüm talepleri yazılı olarak phibro.turkey@pahc.com adresine e-postayla iletilebilir.

Tüm talepler yukarıda belirtilen süre içerisinde yanıtlanacaktır.